De sleutel tot een gedeeld eigendom van een zeer uiteenlopend portfolio van voortreffelijke villa's, chalets en appartementen over de hele wereld. Combineer het bezit van een tweede woning met een luxe, mobiele levensstijl, die u zonder zorgen wordt aangeboden door uw persoonlijke conciërge.

The Hideaways Club - Algemene voorwaarden website

Voorwoord

Lees voor het gebruik van deze website deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Samen met ons Privacybeleid regelen zij onze relatie met u binnen het kader van deze website. Wanneer u deze niet wenst te accepteren, kunt u voor het gebruik van deze website per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via info@thehideawaysclub.com.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden of ons privacybeleid te allen tijde veranderen middels het aanpassen van deze pagina. U dient van tijd tot tijd deze pagina te controleren om de algemene voorwaarden nogmaals te lezen en er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele veranderingen. Wanneer u deze website bezoekt of gebruikt, geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en zich hieraan te zullen houden. Aanvaardt u deze algemene voorwaarden niet, gebruik deze website dan niet.

Informatie over ons

Deze website wordt beheerd door The Hideaways Club Limited ("Hideaways", "wij", "we" of "ons") en/of door andere partijen. Wij zijn een bedrijf dat is geregistreerd in Gibraltar onder bedrijfsnummer 96671, en wij zijn gevestigd op 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

U kunt ons bereiken per e-mail via info@thehideawaysclub.com.

De website waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarvoor wij verantwoordelijk zijn is www.thehideawaysclub.com.

Houd er rekening mee dat wij niet onder het gezag van de Financial Conduct Authority vallen.

Please note that we are not regulated by the Financial Conduct Authority.

Uw gebruik van deze website en onze intellectuele-eigendomsrechten

Wij hebben deze website aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Toegang tot deze website wordt verleend op tijdelijke basis, en wij kunnen de toegang tot deze website altijd aanpassen, intrekken of weigeren.

Wij zijn de eigenaar van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze site, en op het materiaal dat hierop is gepubliceerd.

De informatie op deze website kan handelsmerken, patenten, materialen waarop auteurs- en databankenrecht rust, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Hideaways en/of andere partijen bevatten.

De betreffende werken worden over de hele wereld beschermd door auteursrechten en auteursrechtverdragen. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. Onder dergelijke website-informatie vallen onder meer het design, de lay-out, het uiterlijk, de verschijningsvorm, de afbeeldingen en de documenten op de website, evenals andere inhoud zoals artikelen, verhalen en andere teksten.

Het gebruik van deze website geeft u geen licentie tot, of recht op, het gebruik van handelsmerken, patenten, materialen waarop auteurs- en databankenrecht rust, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Hideaways en/of andere partijen.

U mag de informatie op deze website opvragen en weergeven op een computerscherm of afdrukken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat:

geen enkel onderdeel van de informatie op onze website op enigerlei wijze wordt aangepast;
afbeeldingen in geen geval los worden gebruikt van de begeleidende tekst;
onze auteursrecht- en handelsmerkinformatie verschijnt in alle exemplaren en u deze website erkent als de bron van het materiaal;
alle personen aan wie u dergelijke informatie verstrekt zich bewust zijn van deze beperkingen.
U mag de informatie, de logo's, het design, namen, afbeeldingen, teksten, grafieken, auteursrechten, handelsmerken, dienstverleningsmerken of enig ander materiaal op of van deze website niet op een andere wijze reproduceren, aanpassen, kopiëren, publiceren, verspreiden, gebruiken of toegankelijk maken voor het publiek zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hideaways.

Beperkingen in het gebruik

U gaat ermee akkoord dat u geen apparaten, software of andere middelen zult gebruiken om een correct functioneren van deze website te verstoren of te proberen dit te verstoren, en dat u geen enkele handeling zult uitvoeren die een onredelijke of onevenredig hoge belasting betekent voor onze infrastructuur. U mag geen ongeautoriseerde toegang proberen te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site te maken heeft. Bij schending van deze bepalingen begaat u een strafbaar feit op grond van de Computer Misuse Act uit 1990. Bij een dergelijk vergrijp zullen we dienovereenkomstig samenwerken met de handhavingsautoriteiten. Ook vervallen per direct uw rechten om onze site te gebruiken.

Deze site kan u de mogelijkheid bieden om gebruikersnamen, wachtwoorden of andere codes of apparaten te gebruiken om toegang te krijgen tot afgeschermde delen van deze site ("Toegangscodes"). De inhoud van dergelijke afgeschermde delen is vertrouwelijke informatie van Hideaways en wordt u alleen ter beschikking gesteld voor persoonlijk gebruik. We behouden ons het recht voor om het gebruik van dergelijke Toegangscodes door derden namens u te verbieden indien we redelijkerwijs kunnen bepalen dat een dergelijk gebruik een verstoring betekent voor het functioneren of de resultaten van onze site (of waarbij er redelijkerwijs van kan worden uitgegaan dat deze resulteren in commerciële voordelen die ten koste gaan van ons) en u geeft ons toestemming om dit te doen.

Onze aansprakelijkheid ten opzichte van u

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieverstrekking. Het materiaal op onze website wordt aangeboden zonder enige vorm van waarborgen, voorwaarden of garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid ervan. U dient de risico's die het gebruik van het internet met zich meebrengen in acht te nemen.

We garanderen niet dat deze website compatibel is met alle of enige hardware en software die u gebruikt. We garanderen niet dat deze website altijd of op een zeker tijdstip beschikbaar is. We behouden ons het recht voor om deze website te allen tijde in te trekken of aan te passen.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website voor zover dit juridisch toegestaan is, en deze algemene voorwaarden beogen niet om onze aansprakelijkheid (indien van toepassing) ten aanzien van u uit te sluiten bij (i) persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid onzerzijds; (ii) bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie en/of (iii) kwesties waarbij het voor ons in strijd met de wet zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of een poging te doen om onze aansprakelijkheid uit te sluiten.

Voor zover dit juridisch toegestaan is, wijzen wij nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af in verband met onder meer het volgende: (i) incompatibiliteit van de site met enige apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen uwerzijds; (ii) technische problemen, waaronder fouten op of verstoringen van de site; (iii) ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de site; (iv) ontoereikendheid van de site om aan uw eisen te voldoen; (v) virussen, trojaanse paarden, computerwormen, logische bommen, aanvalsvectoren of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is en dat door een derde partij naar of via deze website wordt verstuurd.

Informatie op deze website

De informatie op deze website wordt uitsluitend verstrekt ter algemene informatie-inwinning en voor interessedoeleinden.

Indien u verdere informatie nodig heeft, kunt u ons bellen via +0035 020073606 of ons een e-mail sturen via info@thehideawaysclub.com.

We kunnen van tijd tot tijd informatie van andere internetsites of -bronnen opnemen, en hoewel we ervoor proberen te zorgen dat het materiaal op de website correct, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden wanneer dit niet het geval is. We zijn niet verantwoordelijk voor fouten of ontbrekende informatie, voor resultaten van het gebruik van dergelijke informatie of voor technische problemen die u met de site kunt ervaren. U moet zich niet baseren op deze informatie, en we raden u aan om verder advies of verdere instructies in te winnen voordat u enige vorm van actie onderneemt op basis van de informatie op deze website. Wanneer wij echter worden geïnformeerd over onnauwkeurigheden in het materiaal op de site, zullen we proberen om deze onnauwkeurigheden zo snel als redelijkerwijs mogelijk te corrigeren.

Wanneer we u hebben gevraagd om enige vorm van informatie ter beschikking te stellen, zullen we deze informatie over u behandelen conform ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan de producten en programma's die in dergelijke informatie staan omschreven. Onze website bevat informatie over onze wereldwijde producten en diensten, die niet allemaal beschikbaar zijn op elke locatie. Een verwijzing naar een bepaald product of een bepaalde dienst impliceert niet dat een dergelijk product of een dergelijke dienst op elke locatie beschikbaar is of zal worden. Voor opheldering over de producten en diensten die op een bepaalde locatie beschikbaar zijn, kunt u ons per e-mail bereiken via info@thehideawaysclub.com We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden in onze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Controleer alstublieft van tijd tot tijd de algemene voorwaarden om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele veranderingen.

Links

Indien u besluit om deze website te verlaten via links naar andere website die niet aan ons gerelateerd zijn, waaronder die van adverteerders, is Hideaways niet verantwoordelijk voor de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van die sites, en ook niet voor de cookies die dergelijke sites mogelijk gebruiken. We hebben geen invloed op de inhoud van deze sites of bronnen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid hiervoor of voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan. Wees voorzichtig en lees de privacyverklaring en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de website in kwestie.

Uw opmerkingen en/of suggesties

Met betrekking tot alle communicatie die u met Hideaways onderhoudt ten aanzien van de inhoud en de informatie op deze website, waaronder onder meer opmerkingen, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke vallen, staat het ons, zonder enige vorm van tegenprestatie of beloning, vrij om ideeën, concepten, knowhow, inhouden of technieken uit uw communicatie te gebruiken voor eender welk doeleinde (voor zover dit wettelijk is toegestaan); hieronder vallen ook onder meer de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten waarin dergelijke informatie is opgenomen.

Online-aanbestedingen

Niets op deze website is bedoeld of moet worden opgevat als aanbod om een contractuele relatie met u of iemand anders aan te gaan, met uitzondering van deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de relatie tussen u en ons ten aanzien van uw gebruik van de website. Voor het overige is niets op deze website bedoeld als grondslag voor een aanbieding van aandelen van The Hideaways Club Property Company Limited of The Hideaways Club City Collection Property Company Limited (elk afzonderlijk een "Vastgoedbedrijf" en samen de "Vastgoedbedrijven"). Communicatie met daarin voldoende informatie met betrekking tot aandelen in een of elk van de Vastgoedbedrijven, waarmee een mogelijke investeerder kan besluiten om aandelen in een of elk van de Vastgoedbedrijven te kopen of zich hierop in te schrijven, is alleen verkrijgbaar op verzoek.

Hideaways is niet verantwoordelijk wanneer u een contract aangaat met een derde partij die op deze website wordt genoemd of waarnaar wordt verwezen.

Persoonlijke informatie

Hideaways kan zonder uw toestemming informatie met betrekking tot deze site ter beschikbaar stellen, waaronder persoonlijke informatie over u, wanneer wij hiertoe worden verplicht door wetten of door relevante regelgevende autoriteiten, of in goed vertrouwen dat een dergelijke handeling nodig is om onderzoek te doen naar, of bescherming te bieden tegen, vermoedelijk criminele activiteiten ten aanzien van eigenaren, bezoekers, aangesloten partijen of eigendommen van of bij Hideaway (inclusief deze site), of ten aanzien van anderen, indien dit nodig is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

Om bepaalde delen van deze website te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld het ledengedeelte van The Hideaways Club, zullen we persoonlijke informatie over u verzamelen via online-formulieren. Wanneer u inzicht wenst in de privacypraktijken die van toepassing zijn op ons gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u deze terugvinden in ons Privacybeleid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de samenstelling, het bestaan, het opstellen, de uitvoering, de geldigheid en alle andere aspecten van deze algemene voorwaarden of van enige andere algemene voorwaarden is het recht van Engeland van toepassing. De Engelse rechtbanken zullen exclusieve jurisdictiebevoegdheid hebben op elke vordering die voortvloeit uit, of gerelateerd is aan, een bezoek aan onze site, hoewel wij ons het recht voorbehouden om bij schending van deze voorwaarden een procedure tegen u te beginnen in uw eigen land van verblijf of in enig ander betrokken land.

Deze gebruiksvoorwaarden en enig ander geschil of enige andere vordering die op basis van, of met betrekking tot, de inhoud of samenstelling ervan ontstaat (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden beheerst door, en onderworpen aan, de voorwaarden in Engeland en Wales.

Neem contact met ons op

Wanneer u vragen hebt met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of deze website, kunt u contact met ons opnemen via info@thehideawaysclub.com.

Q1 Information About Us

This website is operated by The Hideaways Club Limited ("Hideaways") ("we", "our", or "us") and/or other parties. We are a company registered in Gibraltar under company number 96671 and our registered office is at 57/63 Line Wall Road Gibraltar.

You can contact us by email at info@thehideawaysclub.com.

The website to which these terms and conditions apply and for which we are responsible is www.thehideawaysclub.com.

Please note that we are not regulated by the Gibraltar Financial Services Commission.

Q2 Your Use of This Website and Our Intellectual Property Rights

We have made this website available to you for your own personal, non-commercial use. Access to this website is permitted on a temporary basis, and we may modify, withdraw or deny access to this website at any time.

We are the owner or the licensee of all intellectual property rights in our site, and in the material published on it.

The information on this website may contain trademarks, patents, materials protected by copyright and/or database right, trade secrets, technologies, products, processes or other proprietary rights of Hideaways and/or other parties.

Those works are protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved. Such website information includes (but is not limited to) the design, layout, look, appearance, graphics and documents on the website, as well as other content such as articles, stories and other text.

No license to or right in any such trademarks, patents, materials protected by copyright and/or database right, trade secrets, technologies, products, processes and other proprietary rights of Hideaways and/or other parties is granted to or conferred upon you by virtue of your use of this website.

You may retrieve and display the information contained on this website on a computer screen or print one copy for your own personal, non-commercial use, provided that:

no part of our website information is modified in any way;
no graphics are used separately from accompanying text;
our copyright and trade mark notices appear in all copies and you acknowledge this website as the source of the material;
and any persons to whom you are providing such information are made aware of these restrictions.

You may not otherwise reproduce, modify, copy, publish, distribute, use or make available to the public for any reason whatsoever (whether in print or electronic form) any of the information, logos, design, names, pictures, texts, graphics, copyright, trademark, service mark or any other material on or from this website without prior written consent from Hideaways.

Q3 Restrictions On Use

You agree that you will not use any device, software or other means to interfere or attempt to interfere with the proper working of this website, and that you will not take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure. You must not attempt to gain unauthorised access to our site, the server on which our site is stored or any server, computer or database connected to our site. By breaching these provisions, you would commit a criminal offence. In the event of such breach we will co operate with the enforcement authority accordingly. Your right to use our site will also cease immediately.

This site may provide you with the ability to use usernames, passwords, or other codes or devices to gain access to restricted portions of this site ("Access Codes"). The content contained in such restricted areas is confidential to Hideaways, and is provided to you for your personal use only. We reserve the right to prohibit the use of such Access Codes on your behalf by third parties where we reasonably determine that such use interferes with our site's operation or results (or is reasonably likely to result) in commercial benefits to our detriment and you consent to our doing so.

Q4 Our Liability To You

The information contained and available on our website is intended for general information purposes only. The material displayed on our website is provided without any guarantees, conditions or warranties as to its accuracy. You must bear the risks associated with the use of the Internet.

We do not guarantee that this website will be compatible with all or any hardware and software which you may use. We do not guarantee that this website will be available all the time or at any specific time. We reserve the right to withdraw or modify this website at any time.

We do not accept any liability for the use of this website to the extent permitted by law, and these terms and conditions do not exclude our liability (if any) to you for (i) personal injury or death resulting from our negligence; (ii) fraudulent misrepresentation or misrepresentation as to a fundamental matter; and/or (iii) any matter which it would be illegal for us to exclude or to attempt to exclude our liability.

To the extent permitted by law, we expressly exclude all liabilities in connection with the following (but not limited to): (i) incompatibility of the site with any of your equipment, software or telecommunications links; (ii) technical problems including errors or interruptions of the site; (iii) unsuitability, unreliability or inaccuracy of the site; (iv) inadequacy of the site to meet your requirement; (v) viruses, trojans, worms, logic bombs, attack vectors or other material which is malicious or technologically harmful which may be transmitted to or through this website by any third party.

Q5 Information on This Website

The information contained on this website is given for general information and interest purposes only.

If you require any further information then you should call us on +35 020073606 or send us an email to info@thehideawaysclub.com.

We may from time to time include content from other Internet sites or resources and while we try to ensure that material included on the site is correct, reputable and of high quality, we cannot accept responsibility if this is not the case. We will not be responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of such information or for any technical problems you may experience with the site. You should not rely on this information and we recommend that you take further advice or seek further guidance before taking any action based on information contained on this website. However, if we are informed of any inaccuracies in the material on the site, we will attempt to correct the inaccuracies as soon as we reasonably can.

Where we have asked you to provide any information, we will process this information about you in accordance with our Privacy Policy. We reserve the right to make changes, corrections and/or improvements to the products and programs described in such information, at any time without notice. Our website contains information on our worldwide products and services, not all of which are available in every location. A reference to a particular product or service does not imply that such product or service is or will be available in every location. For clarification on what products and services are available at a particular location, please contact us by email at info@thehideawaysclub.com. We reserve the right to change these terms and conditions and the terms and conditions of our Privacy Policy at any time. Please check the terms and conditions from time to time to ensure you are happy with any changes.

Q6 Linking

If you choose to leave this website site via links to other sites that are not connected to us, including those of advertisers, Hideaways is not responsible for the terms of use or privacy policies of those sites or any cookies those sites may use. We have no control over the contents of these sites or resources, and accept no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of them. You should exercise caution and look at the privacy statement and terms and conditions applicable to the website in question.

Q7 Your Feedback/Suggestions

With respect to all communications you make to Hideaways regarding the content and information displayed on this website, including but not limited to feedback, questions, comments, suggestions and the like, we shall, for no consideration or inducement of any sort, be free to use any ideas, concepts, know-how, content or techniques contained in your communications for any purpose whatsoever (to the full extent permitted by law), including but not limited to the development, production and marketing of products and services that incorporate such information.

Q8 Contracting Online

Nothing on this website is intended to be nor should be construed as an offer to enter into a contractual relationship with you or anyone else, except for these terms and conditions which govern the relationship between us in relation to your use of the website. Furthermore, nothing on this website is intended to constitute an offer of shares of The Hideaways Club Property Company Limited or The Hideaways Club City Collection Property Company Limited (each a "Property Company" and together the "Property Companies"). Communication containing sufficient information in relation to shares of any of the Property Companies to enable a prospective investor to decide to buy or subscribe for shares in any of the Property Companies is only available on request.

Hideaways takes no responsibility in the event that you make a contract with a third party who is named or referred to on this website.

Q9 Personal Information

Hideaways may disclose any information regarding the use of this site including personal information pertaining to you without your permission when required by law or relevant regulatory authority, or in good faith belief that such action is necessary to investigate or protect against suspected criminal activities to Hideaways guests, visitors, associates, or property (including this site), or to others or where necessary for the purposes of establishing, exercising or defending legal rights.

In order to use certain parts of this website, for example, The Hideaways Club Members' Area, we will collect personal information from you via online forms. If you would like to view the privacy practices that govern our use of your personal information, please review our Privacy Policy.

Q10 Governing Law and Jurisdiction

The formation, existence, construction, performance, validity and all aspects whatsoever of these terms and conditions or of any term and conditions will be governed by the laws of Gibraltar. The Gibraltar courts will have exclusive jurisdiction over any claim arising from or related to, a visit to our site although we retain the right to bring proceedings against you for breach of these conditions in your country of residence or any other relevant country.

These terms of use and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matters or formation (including non contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the terms of Gibraltar law.

Q11 Contact Us

If you have any queries with regard to these Terms of Use or this website, please contact us at info@thehideawaysclub.com.

call a concierge